Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44355
Title: Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thơ
Keywords: Cơ sở hạ tầng;Giao thông;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 95 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Làm rõ các khái niệm về kết cấu hạ tầng, hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng giao thông. Phân tích các yêu cầu phát triển hệ thống giao thông đường bộ trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển k (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44355
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01800_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 776.34 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.