Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44356
Title: Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Nguyễn, Huyền Lê
Keywords: Khánh Hòa;Kinh tế lao động;Việc làm
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 131 tr. + CD-ROM
Làm rõ những vấn đề lý luận về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất; nghiên cứu một số kinh nghiệm về giải quyết việc làm cho lao động vùng thu hồi đất của một số tỉnh/thành phố; nghiên cứu thực trạng về : đặc điểm địa lý, kinh tế, xã hội và t (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44356
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01781_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.