Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44356Giải quyết việc làm cho người lao động vùng thu hồi đất ở tỉnh Khánh Hòa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44356