Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44357
Title: Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Hồng Diệp
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế công nghiệp;Ngành Dầu khí
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 113 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa các nhân tố ảnh hưởng đến ngành Dầu khí và kinh nghiệm của một số nước Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản trong việc phát triển ngành Dầu khí; nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng như: điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội, chính (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44357
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01779_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 950.76 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.