Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44357Phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44357