Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44360
Title: Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Cúc, Người hướng dẫn
Phí, Thị Nguyệt
Keywords: Kinh tế lao động;Lao động;Nông thôn;Thái Bình;Việc làm
Issue Date: 2008
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Tổng quan một số vấn đề lý luận, thực tiễn về việc làm và giải quyết việc làm ở nông thôn. Khái quát chung về đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình. Phân tích thực trạng về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở tỉnh Thái Bìn (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60 31 01 Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44360
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01775_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.02 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.