Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44362
Title: Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Thị Thái Hà, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh;Dịch vụ tài chính;Kinh tế;Tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
132 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính (DVTC) của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD): khái quát về DVTC, các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận, sử dụng DVTC của các DNNQD cũng như kinh nghiệm (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44362
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01773_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 750.72 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.