Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44363
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiên - Huế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Quang Ty, Người hướng dẫn
Khuất, Thị Huyền Nga
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu;Cơ cấu ngành kinh tế;Mô hình kinh tế;Thừa Thiên-Huế
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 127 tr. + CD-ROM
Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong mối quan hệ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tìm hiểu thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Thừa Thiên - Huế trong những năm đổi mới, qua việc đánh giá thực tr (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44363
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01770_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.