Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44365
Title: Phát triển kinh tế khu vực miền núi Thanh Hóa : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Vũ, Đức Thanh, người hướng dẫn
Đỗ, Thị Mỹ Dung
Keywords: Kinh tế vùng;Miền núi;Phát triển kinh tế;Thanh Hóa
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Nghiên cứu lĩnh vực kinh tế khu vực miền núi Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới, chủ yếu từ năm 2000 đến nay. Làm rõ nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của khu vực này. Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế khu vực, tập trung vào vấn đề (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44365
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01734_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.16 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.