Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44367
Title: Quản lý chi tiêu công ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Vũ, Thị Hạnh
Keywords: Chi tiêu công;Ngân sách nhà nước;Quản lý nhà nước;Quản lý tài chính
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
126 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về chi tiêu công và quản lý chi tiêu công. Khảo sát, phân tích một số kinh nghiệm quốc tế về quản lý chi tiêu công. Tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý chi tiêu công ở Việt Nam từ năm 2002 đến nay (không đi sâu ngh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44367
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01662_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.