Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44368
Title: Tổ chức bộ máy quản lý ngành thuế ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đặng, Văn Thanh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hà
Keywords: Ngành thuế;Quản lý nhà nước;Bộ máy quản lý
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy quản lý ngành thuế Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng hệ thống tổ chức bộ máy ngành thuế các cấp từ trung ương đến địa phương từ năm 1990 đến nay. Làm rõ phương thứ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44368
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01661_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.