Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44370
Title: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Tuấn
Keywords: Kinh doanh;Năng lượng;Quản lý nhà nước;Xăng dầu
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa một số lý luận chung về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu. Khảo sát quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ở Trung Quốc, rút ra bài học kinh nghiệm về nâng cao vai trò của quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. Phân (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44370
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01659_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.