Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44372
Title: Phát triển dịch vụ vận tải hành khách công cộng ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Đình Thiên, người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Anh
Keywords: Hà Nội;Vận tải công cộng;Vận tải hành khách;Dịch vụ vận tải
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
116 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ vận tải hành khách công cộng (DVVTHKCC) ở đô thị gồm các khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng, các chỉ tiêu đánh giá chất lượng. Tìm hiểu một số kinh nghiệm phát triển DVVTHKCC của một số (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44372
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01602_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 1.23 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.