Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44373
Title: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Trung Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Bích, người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Tiến
Keywords: Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa;Kinh tế Trung Quốc
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 101 tr. + CD-ROM
Luận giải khoa học về công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) ở Trung Quốc khi cải cách, mở của kinh tế, chuyển sang cơ chế thị trường. Hệ thống hóa các chính sách, chủ trương, biện pháp thực hiện (CNH), (HĐH). Từ thực trạng trên nêu ra những thành công (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44373
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01601_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.