Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44374
Title: Sử dụng ngân sách nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Lê, Văn Hưng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Minh Thơ
Keywords: Hành chính sự nghiệp;Kinh tế tài chính;Ngân sách nhà nước;Quận Ba Đình
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Tổng quan về ngân sách nhà nước (NSNN) và vai trò của nó với các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN). Trình bày nội dung, yêu cầu quản lý và tình hình sử dụng (NSNN) tại các đơn vị (HCSN) có cơ chế tài chính riêng. Khái quát về các đơn vị (HCSS) trên địa bà (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44374
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01600_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.