Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44375
Title: Thương nghiệp tư nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Thị Như Hà, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Song Hà
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế quốc tế;Thương nghiệp tư nhân
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Trình bày khái niệm, các loại hình thương nghiệp tư nhân; vai trò và các yếu tố tác động đến thương nghiệp tư nhân Việt Nam; kinh nghiệm của một số nước như Trung Quốc và Hàn Quốc về phát triển thương nghiệp tư nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại họcKinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44375
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01599_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.