Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44376
Title: Chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đào, Thị Bích Thuỷ, Người hướng dẫn
Vũ, Đình Khoa
Keywords: Chất lượng tăng trưởng;Công nghiệp;Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 99 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Trình bày những vấn đề về chất lượng tăng tưởng ngành công nghiệp như khái niệm tốc độ, đo lường tốc độ, các nhân tố tác động và vai trò của chất lượng tăng trưởng ngành. Tìm hiểu thực trạng tăng trưởng, thực trạng chất lượng tăng trưởng và bài học tăng tr (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại họcKinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44376
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01598_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.83 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.