Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44377
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở Đăk Lăk : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Bích, Người hướng dẫn
Lê, Thanh Tùng
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế thị trường;Kinh tế tư nhân;Đăk Lăk
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 86 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của kinh tế tư nhân, quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam. Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân ở Đăk Lăk: điều kiện tự nhiên, nhân tố văn hoá-xã hội, nhân tố kinh tế và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại họcKinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44377
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01596_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.