Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44378
Title: Giải quyết việc làm ở Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Quang Vinh, người hướng dẫn
Nguyễn, Duy Anh
Keywords: Thị trường lao động;Việc làm;Hà Nội;Kinh tế học lao động
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 92 tr. + CD-ROM
Trình bày một số vấn đề chung về thị trường lao động, việc làm, lực lượng lao động, thị trường lao động và vấn đề giải quyết việc làm ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu thực trạng giải quyết việc làm ở Hà Nội qua tìm hiểu đặc điểm về tự nhiên, dân số, kinh tế (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại họcKinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44378
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01595_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.