Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44380
Title: Xóa đói giảm nghèo ở khu vực duyên hải miền Trung : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Thông, người hướng dẫn
Lê, Đức An
Keywords: Duyên hải miền Trung;Phát triển kinh tế;Xóa đói giảm nghèo
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + CD-ROM
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về đói nghèo và kinh nghiệm thực tiễn về công tác xóa đói giảm nghèo ở một số địa phương ở nước ta trong thời gian qua. Phân tích thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo ở các tỉnh duyên hải miền Trung và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44380
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01586_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.