Nguồn nhân lực để phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44381Nguồn nhân lực để phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44381