Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44381
Title: Nguồn nhân lực để phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Phạm, Quốc Trung, Người hướng dẫn
Vũ, Kiên Cường
Keywords: Kinh tế chính trị;Kinh tế tri thức;Nguồn nhân lực;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Phân tích và hệ thống hóa nhằm góp phần làm rõ hơn một số vấn đề lý luận về nguồn nhân lực, về kinh tế tri thức, nội dung và những vấn đề đặt ra đối với phát triển nguồn nhân lực để phát triển kinh tế tri thức. Đánh giá tình hình nguồn nhân lực hiện nay về (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44381
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01571_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.