Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44382
Title: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Ngô, Văn Giang
Keywords: Kinh tế chính trị;Sở hữu trí tuệ;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Phân tích khái quát các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hộ quyền SHTT và tình hình thực thi bảo hộ quyền SHTT, những vấn đề đặ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44382
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01516_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.