Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44383
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp đường mía Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng Người hướng dẫn
Đinh, Thị Nương
Keywords: Công nghiệp đường mía;Cạnh tranh;Kinh tế;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 117 tr. + Đĩa mềm+Tóm tắt
Giới thiệu cơ sở lý luận và thực tiễn về nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp đường mía Việt Nam (CNMDVN). Khảo sát ngành công nghiệp đường mía ở một số quốc gia, rút ra bài học kinh nghiệm về nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp đường mí (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44383
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01506_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.