Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44384
Title: Phát triển các loại hình doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Lê, Thị Vân Liêm
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế tư nhân;Cơ cấu kinh tế;Doanh Nghiệp
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 87 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Giới thiệu một số vấn đề chung về các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam. Trình bày thực trạng phát triển các loại hình doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam như: sự gia tăng về số lượng, cơ cấu, quy mô, sự phân bố các loại hình doanh nghiệp tư nhân và nh (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44384
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01501_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.