Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44385
Title: Quản lý nhà nước đối với kinh tế tư nhân ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Nguyễn Tuyên, người hướng dẫn
Đỗ, Xuân Hưng
Keywords: Cơ cấu kinh tế;Kinh tế Việt Nam;Kinh tế tư nhân;Quản lý nhà nước;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kinh tế tư nhân (KTTN) và quản lý nhà nước đối với KTTN cũng như kinh nghiệm quốc tế về đổi mới quản lý nhà nước đối với khu vực KTTN và những bài học tham khảo dành cho Việt Nam. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với K (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội,2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44385
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01500_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 49.95 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.