Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44386
Title: Phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Thông, người hướng dẫn
Mai, Thị Thanh
Keywords: Du lịch học;Kinh tế du lịch;Ninh Bình
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 115 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động du lịch, khẳng định du lịch là một ngành kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Nghiên cứu thực trạng phát triển kinh tế du lịch Ninh Bình thời gian qua, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, ng (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44386
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01496_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.68 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.