Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44387
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước tại các cơ quan hành chính - sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Nguyễn, Đức Thọ
Keywords: Cơ quan hành chính;Kinh phí;Ngân sách;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
109 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách và chi kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) các cơ quan hành chính sự nghiệp. Hệ thống hóa công tác quản lý và sử dụng kinh phí NSNN trong lĩnh vực HCSN theo quy định hiện hành của nhà nước. Phân tích thực t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44387
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01493_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.32 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.