Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44388
Title: Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, người hướng dẫn
Bùi, Đức Tùng
Keywords: Dạy nghề;Nghề nghiệp;Quản lý nhà nước
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 140 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Khái quát những vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước (QLNN) trong lĩnh vực dạy nghề. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng QLNN về dạy nghề ở cấp trung ương trong thời gian từ năm 1998 đến nay. Đưa ra một cái nhìn tổng quan, đầy đủ về QLNN về dạy nghề, c (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44388
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01492_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.