Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44389
Title: Sự thâm nhập của các Công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Hồi, người hướng dẫn
Lê, Tuấn Anh
Keywords: Công ty xuyên quốc gia;Kinh tế;Liên doanh
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
122 tr. + CD-ROM+ Tóm tắt
Hệ thống hóa lý luận chung về công ty xuyên quốc gia (TNCs) và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế. Nghiên cứu quá trình thâm nhập của TNCs và tác động của chúng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời đề xuất một số giải pháp tạo môi trường đầu t (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44389
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01490_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.