Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44390
Title: Phát triển kinh tế tư nhân ở Hà Nội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Đỗ, Văn Thuận
Keywords: Hội nhập kinh tế;Kinh tế chính trị;Kinh tế quốc tế;Kinh tế tư nhân
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản phát triển kinh tế tư nhân, về khái niệm, vai trò của khu vực kinh tế này đối với sự phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Đưa ra những khó khăn, thách thức của toàn cầu hóa, khu vực hó (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44390
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01488_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.