Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44391
Title: Phát triển dịch vụ thẩm định giá ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, người hướng dẫn
Trần, Thị Thanh Vinh
Keywords: Kinh tế;Thẩm định giá;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 103 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Hệ thống hóa và làm rõ hơn những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định giá. Nghiên cứu tình hình phát triển dịch vụ thẩm định giá ở một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động dịch vụ thẩm định giá ở Việt (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44391
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01487_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.28 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.