Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44392
Title: Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đào, Thị Bích Thủy, người hướng dẫn
Phạm, Văn Chung
Keywords: Chuyển dịch cơ cấu;Kinh tế;Ninh Bình
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 135 tr. + Đĩa mềm + tóm tắt
Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa ra khái niệm, các đặc trưng, phân loại cơ cấu kinh tế. Phân biệt cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế, sự chuyển dịch, xu hướng vận động của cơ cấu ngành kinh tế. Đồng thời khái quát quan (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44392
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01484_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.