Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44393
Title: Dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn
Phạm, Ngọc Thắng
Keywords: Doanh Nghiệp;Dịch vụ;Kinh doanh;Kinh tế Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Hệ thống hóa một số vấn đề chung về phát triển dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường. Phân tích thực trạng phát triển của các loại hình dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh ở Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời đề xuất (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44393
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01483_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.