Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44395
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Đào, Thị Hồng Lam
Keywords: Hải dương;Khu công nghiệp;Kinh tế sản xuất
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 129 tr. + CD-ROM
Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển khu công nghiệp (KCN). Nghiên cứu thực trạng phát triển các KCN tại Hải Dương qua tìm hiểu môi trường phát triển các KCN tại Hải Dương; vai trò của các KCN đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44395
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01479_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.3 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.