Thực trạng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44395Thực trạng và giải pháp phát triển các khu công nghiệp tại Hải Dương : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44395