Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44396
Title: Phát triển làng nghề ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Đinh, Thị Thuỷ, người hướng dẫn
Trần, Thị Hoa Lý
Keywords: Hội nhập quốc tế;Làng nghề;Nông thôn;Phát triển kinh tế
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Luận văn làm rõ phạm trù làng nghề, đặc điểm hình thành, vị trí và vai trò của làng nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tìm hiểu thực trạng phát triển, tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của làng nghề ở Việt Nam cũng như những vấn đề đặ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44396
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01477_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.