Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44397
Title: Tác động của việc gia nhập WTO đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, người hướng dẫn
Trần, Sỹ Nguyên
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Tổ chức thương mại thế giới;Đầu tư;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 102 tr. + CD-ROM+Tóm tắt
Giới thiệu chung về Tổ chức thương mại thế giới (WTO), những nguyên tắc, luật lệ, quy định cơ bản của WTO và một số quy định của WTO điều chỉnh lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tìm hiểu thực trạng về môi trường đầu tư, thu hút FDI vào Việt Nam, (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44397
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01476_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.