Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44398
Title: Phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Phí, Mạnh Hồng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Xuân Hoa
Keywords: Ngân hàng;Dịch vụ;Hoạt động ngân hàng
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 107 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Tổng quan về dịch vụ ngân hàng, dịch vụ ngân hàng hiện đại, xu hướng phát triển và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại. Trình bày thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại ở Việt Nam qua tìm hiểu về các nhân tố tác độn (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44398
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01473_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.