Nguồn nhân lực trong ngành thủy sản ở Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44399Nguồn nhân lực trong ngành thủy sản ở Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44399