Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44399
Title: Nguồn nhân lực trong ngành thủy sản ở Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Tất Thắng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Văn Hiền
Keywords: Lực lượng lao động;Nguồn nhân lực;Thủy sản;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 102 tr. + CD-ROM
Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trình bày thực trạng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của ngành thủy sản. (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44399
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01470_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.