Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44401
Title: Lao động trí thức nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Nguyễn, Đình Kháng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Kinh tế học lao động;Lao động nữ;Trí thức
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
97 tr. + CD-ROM
Phân tích những vấn đề lý luận về trí thức nữ, làm rõ đặc điểm, vai trò của trí thức nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH ở nước ta. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng về đội ngũ, về hoạt động của trí thức nữ ở hai lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44401
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_00956_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.