Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44402
Title: Hoàn thiện kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Hoàng, Xuân Nghĩa, Người hướng dẫn
Lê, Thị Tường Thu
Keywords: Kinh tế thị trường;Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;Kế hoạch hóa;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 98 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh Tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản của kinh tế chính trị học hiện đại về kế hoạch hóa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; Kinh nghiệm của một số nước phát triển và đang phát triển trong việc sử dụng kế hoạch hóa điều tiết (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44402
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_1270_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.