Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44403
Title: Tín dụng ngân hàng đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Kinh tế : 60.31.01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, Người hướng dẫn
Nguyễn, Bá Minh
Keywords: Bắc Ninh;Doanh Nghiệp;Kinh tế thị trường;Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ & vừa (DN NVV) và tín dụng ngân hàng đối với DN NVV. Tiến hành khảo sát mối quan hệ của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Ninh từ năm 2003 đến nay để phân (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44403
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01263_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.47 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.