Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44404
Title: Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Đào, Lê Minh, Người hướng dẫn
Trần, Quang Phú
Keywords: Chứng khoán;Hội nhập quốc tế;Thị trường chứng khoán;Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 128 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Khái quát những nét cơ bản về thị trường chứng khoán (TTCK) và đặc thù phát triển của nó trong điều kiện hội nhập quốc tế. Nghiên cứu quá trình phát triển của TTCH Việt Nam giai đoạn từ năm 2000 đến nay và nghiên cứu sự hội nhập của TTCK Việt Nam dựa trên (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44404
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01262_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.