Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44405
Title: Ngành công nghiệp sữa Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Nguyễn, Thị Thư, người hướng dẫn
Hoàng, Thùy Anh
Keywords: Công nghiệp Việt Nam;Công nghiệp sữa;Sản xuất sữa
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 115 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Phân tích vai trò và đặc điểm của ngành công nghiệp sữa, làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của công nghiệp chế biến sữa, đánh giá khái quát quá trình phát triển của ngành công nghiệp sữa Việt Nam qua các báo cáo tổng kết từ năm 1996-2002, các (...)
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị 60 31 01 Khoa Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44405
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01226_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.