Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44406
Title: Giải quyết việc làm cho người lao động ở các huyện ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Đinh, Văn Thông
Phạm, Thị Thủy
Keywords: Giải quyết việc làm;Hà Nội;Kinh tế lao động;Việc làm
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Citation: Phạm, T. T. (2007). Giải quyết việc làm cho người lao động ở các huyện ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa.Luận văn Thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm rõ cơ sở lý luận về việc làm và đô thị hóa; Bằng các số liệu nghiên cứu về tình hình việc làm và giải quyết việc làm ở các huyện ngoại thành Hà Nội từ năm 2000 trở lại đây, tiến hành phân tích đưa ra những vấn đề còn tồn tại và tìm ra những nguyên nhân (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44406
Language: vi
Format Extent: 134 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01224_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.