Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44407Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44407