Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44407
Title: Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập : Luận văn ThS. Kinh tế : 60 31 01
Authors: Bùi, Tất Thắng, người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Vinh
Keywords: FDI;Việt Nam;Đầu tư nước ngoài
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 128 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Hệ thống hóa một số vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm thế giới về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTNN). Tổng kết tình hình thu hút ĐTNN trong những năm qua đánh giá những thành công, hạn chế và thách thức trong hoạt động, trên cơ sở đó xác định rõ các (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44407
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01217_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.