Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44408
Title: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Nguyễn, Xuân Thiên, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Tâm
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Phát triển kinh tế;Tăng trưởng kinh tế
Issue Date: 2007
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 104 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đánh giá thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đưa ra các thước đo và nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tăng trưởng kinh tế áp dụng cho Việt Nam. Từ đó, đề xuất một (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44408
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01210_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.