Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44409
Title: Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước sau khi Việt Nam ra nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Nguyễn, Minh Khải, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Thảo
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước;Hội nhập quốc tế;Kinh tế doanh nghiệp;Năng lực cạnh tranh;WTO
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + Đĩa mềm + Tóm tắt
Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước. Điều tra thực trạng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước trước khi Việt Nam gia nhập WTO. Trên cơ sở thực trạng đó, đề xuất một số quan điểm cơ bản và giả (...)
Luận văn ThS Kinh tế chính trị 60.31.01 Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44409
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01209_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 759.12 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.