Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước sau khi Việt Nam ra nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44409Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước sau khi Việt Nam ra nhập WTO : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44409