Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44411
Title: Kiểm soát lạm phát ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Ngô, Trí Long, Người hướng dẫn
Hoàng, Thanh Tùng
Keywords: Kinh tế Việt Nam;Kinh tế thị trường;Kiểm soát lạm phát;Lạm phát
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHKT
Abstract: 112 tr. + CD-Rom + Tóm tắt
Khái quát hoá các vấn đề lý luận và thực tiễn trong mối quan hệ giữa lạm phát và quá trình phát triển của nền kinh tế để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam. Bằng các số liệu đã được công bố trên các tài liệu công khai trên thế giới và (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44411
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01206_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.85 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.