Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44414
Title: Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam sau khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu Á : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phan, Huy Đường, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thùy Linh
Keywords: FDI;Kinh tế tài chính;Việt Nam;Đầu tư trực tiếp nước ngoài
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
99 tr. + Tóm tắt + CD-ROM
Từ việc nghiên cứu khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của đầu tư trực tiếp nước ngoài, tập trung phân tích thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam, đi sâu phân tích những nhân tố tác động đến thực trạng thu hút FDI vào Việt Na (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44414
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01069_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.69 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.