Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44415
Title: Đảm bảo đời sống của người lao động trong các khu công nghiệp ở Đồng Nai : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Ngô, Văn Thạo, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Hiệp
Keywords: Khu công nghiệp;Kinh tế lao động;Người lao động;Đồng Nai
Issue Date: 2006
Publisher: Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị
Abstract: 132 tr. + Đĩa mềm
Phân tích, trình bày có hệ thống các vấn đề lý luận về phát triển sức lao động, tái sản xuất sức lao động xã hội cũng như những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động; Kinh nghiệm của một số quốc gia về đảm bảo đời sống người công nhân. Khả (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44415
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01059_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.