Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44417
Title: Phát triển dịch vụ bưu chính Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Phạm, Văn Dũng, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Keywords: Bưu chính;Dịch vụ bưu chính;Kinh tế quốc tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 107 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Hệ thống hoá các cơ sở lý luận và kinh nghiệm phát triển dịch vụ bưu chính của một số nước trên thế giới. Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ bưu chính viễn thông ở Việt Nam qua tìm hiểu quá trình đổi mới kinh tế và tác động của nó đến sự phát triển dị (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44417
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01044_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.