Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44419
Title: Chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.01
Authors: Lê, Danh Tốn, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thìn
Keywords: Hội nhập kinh tế;Trung quốc;Đầu tư nước ngoài;Đầu tư trực tiếp;Chính sách kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Khoa Kinh tế
Abstract: 118 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung và cơ sở của việc xây dựng, điều chỉnh chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Trung Quốc. Phân tích, đánh giá quá trình điều chỉnh, hoàn thiện chính sách thu hút FDI của Trung Quốc trong cải cách, mở cử (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Khoa Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44419
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01035_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 54.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.